Dr. C.T. Wu

Dr. Yong Guo

Dr. Wei Hu

Dr. Bo Ren

Dr. Youcai Wu

Dr. Xiaofei Pan

Dr. Zeliang Liu

Dr. Dandan Lyu

Dr. Jingxiao Xu

Dr. Haoyan Wei 

Ph.D. Students (Internship)

Mr. Tianyu Huang

(Northwestern University Advisor: Prof. Wei Chen)

Mr. Huilin Ye

(University of Connecticut Advisor: Prof. Ying Li)